Lễ ký kết hợp tác đại diện độc quyền với trung tâm tế bào gốc HELENE-Nhật Bản - Tế bào gốc Nhật Bản

“Thầy thuốc là người bảo vệ sinh mạng con người, sống chết trong tay mình nắm, họa phúc trong tay mình giữ. Đâu có thể để kiến thức không đầy đủ, đức hạnh không trọn vẹn, tâm hồn không rộng lớn, hành động không thận trọng mà làm liều học đòi cái nghề cao quý đó chăng”

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Sức khỏe của bạn , Thành công của chúng tôi

Lễ ký kết hợp tác đại diện độc quyền với trung tâm tế bào gốc HELENE-Nhật Bản

CÁC TIN KHÁC

em cám ơn