Đơn vị thực hiện Archives - Tế bào gốc Nhật Bản

“Thầy thuốc là người bảo vệ sinh mạng con người, sống chết trong tay mình nắm, họa phúc trong tay mình giữ. Đâu có thể để kiến thức không đầy đủ, đức hạnh không trọn vẹn, tâm hồn không rộng lớn, hành động không thận trọng mà làm liều học đòi cái nghề cao quý đó chăng”

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Sức khỏe của bạn , Thành công của chúng tôi

Đơn vị thực hiện

13 / Tháng Ba - 2017

Giới thiệu trung tâm tế bào gốc Helene

Trung tâm tế bào gốc HELENE là cơ sở hợp pháp đầu tiên và duy nhất được cấp phép trị liệu bằng tế bào gốc bởi Bộ Y tế, Lao động và Phúc Lợi Nhật Bản dựa trên luật về y học tái sinh và được cố vấn bởi chính Bộ trưởng...

Xem thêm
em cám ơn